2023 Aug.-Sept.

ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 40 x 50 cm, 22.08.2023, 900€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 60 x 70 cm, 22.08.2023, 800€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 40 x 50 cm, 22.08.2023, 800€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 40 x 50 cm, 22.08.2023, 700€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 30 x 40 cm, 23.08.2023, 800€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 40 x 50 cm, 24.08.2023, 1100€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 40 x 50 cm, 24.08.2023, 700€
Hadley Rille
Acrylfarben auf Leinwand, 40 x 50 cm, 25.08.2023, 700€
Hyginus Rille
Acrylfarben auf Leinwand, 30 x 40 cm, 26.08.2023, 800€
Copernicus
Acrylfarben auf Leinwand, 30 x 40 cm, 26.08.2023, 700€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 30 x 40cm, 27.08.2023, 600€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 40 x 50 cm, 27.08.2023, 900€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 40 x 50 cm, 28.08.2023, 700€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 60 x 80 cm, 28.08.2023, 2550€
Malpalette
Acrylfarben auf Leinwand, 60 x 80 cm, 31.08.2023, 800€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 55 x 110 cm, 01.09.2023, 1200€
Memory
Acrylfarben auf Leinwand, 40 x 50 cm, 01.09.2023, 900€
Memory 2
Acrylfarben auf Leinwand,40 x 50 cm, 02.09.2023, 800€
whale fin
Acrylfarben auf Leinwand, 60 x 70 cm, 02.09.2023, 3000€