ohne Titel 
Acrylfarben auf Holz, 40 x 60 cm, 350€
Nena
Acrylfarben auf Leinwand, 40 x 50 cm, 14.01.2023, 250€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 60 x 75 cm, 300€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 60 x 80 cm, Donn. 26.01.2023, 900€
manischer E-biker 
Acrylfarben und Pastellkreide auf Leinwand, 60 x 75 cm, 20.02.2023, 1495€
ohne Titel 
Acrylfarben und Pastellkreide auf Leinwand, 60 x 80 cm, 22.02.2023, 895€
ohne Titel
Acrylfarben auf Leinwand, 90 x 110 cm, 03.03.2023, 895€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 70 x 105 cm, 14.03.2023, 895€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 70 x 80 cm, 11.03 2023, 895€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 80 x 80 cm, 15.03.2023, 795€
ohne Titel 
Acrylfarben und Pastellkreide auf Leinwand, 40 x 50 cm, 795€
Eremit
Acrylfarben auf Leinwand, 40 x 50 cm, 395€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 60 x 70 cm, 11.04.2023, 795€
Ghostriders in the sky
Acrylfarben auf Leinwand, 40 x 50 cm, 14.04.2023, 395€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 40 x 50 cm, 01. Mai 2023, 490 €
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 40 x 50 cm, 13.05.2023, 395€
Abend im Moor
Acrylfarben auf Leinwand, 30 x 100 cm, 20.05.2023, 495€